070 317 56 58 / 06 126 50 357        contact        leeromgeving
img

Privacyverklaring

 

U wilt grip hebben op de online sporen die u achterlaat en weten wat er met uw gegevens gebeurt. Dat vind ik, Josien Sneek, zelf ook logisch, dus ik heb deze privacyverklaring met zorg opgesteld.
 

Bezoekt u mijn website, mailt u mij of neemt u op een andere manier contact met me op, dan ontvang ik persoonsgegevens van u. Het zijn er misschien niet veel, maar ik bewaar en verwerk die gegevens wel. Daarom kunt u in deze privacyverklaring lezen waarom dat gebeurt, wat er met uw gegevens gebeurt en hoe u ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

Als onderneming ben ik verplicht deze privacyverklaring in begrijpelijke woorden te schrijven, een eis waar ik als voormalig jurist (onder andere in het privacyrecht) helemaal achter sta.
 

1. Wanneer verzamel ik uw persoonsgegevens?
Ik verzamel uw persoonsgegevens:

 • bij uw aanmelding voor de persoonlijke e-mails of een gratis product;
 • bij uw aanmelding voor een gesprek voor eventuele coaching of training en tijdens het vervolgtraject;
 • als u het contactformulier invult;
 • bij uw aanvraag voor een contactmoment via e-mail of telefoon;
 • als u een training of workshop volgt;
 • wanneer u mijn website bezoekt;
 • bij een wettelijke plicht, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.


2. Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Gegevens die ik automatisch verzamel
Wanneer u de website bezoekt, verzamel ik automatisch de gegevens die uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft, naar me stuurt. De gegevens kunnen worden verzameld met cookies (zie hierover deel 7). De gegevens die ik verzamel, kunnen zijn:

 • de naam van de internetbrowser die u gebruikt;
 • duur van uw bezoek;
 • pagina’s die u bezoekt;
 • links waarop u klikt;
 • locatiegegeven op basis van uw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Persoonsgegevens die u zelf aan mij verstrekt
De persoonsgegevens die ik dan verzamel, kunnen zijn:

 • bedrijfsnaam;
 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • andere persoonsgegevens die u mij geeft (bijvoorbeeld opleidingen en werkervaring, als sprake is van loopbaancoaching);
 • betaalgegevens.

Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens, zoals uw burgerservicenummer.
Strategische bedrijfsinformatie van deelnemers en opdrachtgevers behandel ik strikt vertrouwelijk.

3. Waarom verwerk ik persoonsgegevens?
Grofweg heb ik twee soorten redenen waarvoor ik uw persoonsgegevens nodig heb.
De eerste is dat ik ze gebruik om contact met u te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te bellen, mailen of post te sturen. Ook verwerk ik persoonsgegevens om de werkzaamheden uit te voeren die we hebben afgesproken.
De tweede reden is dat ik ze gebruik om bezoekersgedrag te analyseren om mijn website verder te verbeteren.


4. Wat doe ik met uw aanmelding voor de persoonlijke e-mails of een gratis product?
Via mijn website kunt u zich inschrijven voor de persoonlijke mails of een ander - gratis- product waarmee u ontdekt hoe u met plezier aan het werk blijft in de tweede helft van uw loopbaan. Om zeker te zijn van uw toestemming gebruik ik daarvoor het dubbele opt-in systeem. Dit betekent dat u na uw aanmelding een extra e-mail krijgt op het e-mailadres dat u opgaf. In deze e-mail vraag ik u om uw toestemming te bevestigen. Bij elke-mail die ik stuur, hebt u de mogelijkheid om u af te melden.
Als u uw e-mailadres opgeeft, wordt dit alleen maar gebruikt voor het versturen van het mailbericht of het aangevraagde product.Als u zo'n product aanvraagt, schrijf u zich daarmee in voor de persoonlijk e mails. Soms zal ik het e-mailadres gebruiken om nieuwe activiteiten aan te kondigen waarvan ik denk dat u er belangstelling voor hebt.


5. Wat doe ik niet met uw persoonsgegevens?
Ik verkoop uw gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of -systemen waar geen mens meer aan te pas komt.
 

6. Welke gronden heb ik voor de verwerking van persoonsgegevens?
Het verwerken van persoonsgegevens doe ik niet zomaar. De grondslagen hiervoor zijn:

 • het nakomen van een overeenkomst of afspraken met u (bijvoorbeeld het sturen van het Inspiratiebulletin);
 • het nakomen van een wettelijke plicht;
 • de toestemming die u mij daarvoor gaf. Deze kunt u altijd intrekken.


7. Hoe zet ik cookies op de website in?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer of mobiele apparatuur. Zo’n bestand zorgt ervoor dat uw bezoek aan de website van Ervaren Ambtenaren gebruiksvriendelijker is.

8. Welke soorten cookies gebruik ik?
Ik gebruik functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. De cookies worden ook gebruikt om de website aan te passen aan uw wensen.

Ook gebruik ik analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. Met die informatie krijg ik inzicht in zaken als welke pagina’s het meest worden bezocht, hoe lang een bezoeker blijft en welke links worden aangeklikt. Dat maakt het mogelijk de website verder te verbeteren en meer informatie te bieden die bezoekers graag lezen.

Ik gebruik hiervoor Google Analytics. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Voor meer informatie verwijs ik naar het privacybeleid van Google. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacyvriendelijke manier: het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet en ik maak geen gebruik van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.
Google kan deze informatie alleen maar aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

De social media buttons op de website zijn links naar die social media pagina’s. Ik verwerk geen persoonsgegevens door deze buttons. Als u op zo’n button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de aangeklikte social media dienst.

Ik gebruik geen tracking cookies die het surfgedrag van de bezoeker volgen. Deze cookies maken het mogelijk om gerichter te kunnen adverteren. Voor deze cookies is een cookieverklaring nodig, omdat hiervoor persoonsgegevens worden gebruikt.


9. Hoe kunt u cookies uitschakelen?
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bekijk hiervoor de handleiding van uw browser. Een toelichting vindt u op de website Veilig internetten. Houd er wel rekening mee dat bepaalde delen van de website misschien niet (helemaal) werken als u cookies uitschakelt.


10.  Met wie deel ik uw persoonsgegevens?
Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot uw gegevens. Maar soms schakel ik anderen (‘derden’) in die deze toegang ook hebben of toegang tot een deel van de gegevens. Dat is alleen zo als de wet me daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen uitvoeren. Derden krijgen alleen de gegevens die nodig zijn om hun dienst te verlenen.
Het gaat om de volgende derden:

 • de websitehoster, voor de opslag van gegevens uit het contactformulier en de reacties op blogs;
 • het autorespondbedrijf, voor het verzenden van de persoonlijke mails, de verschillende gratis producten en incidentele andere mailings;
 • het bedrijf OpenEdu, voor het werken in de online leeromgeving Ervaren Ambtenaren Academie;
 • mijn boekhouder, voor het verzorgen van de financiële administratie.

Met deze partijen heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten die voldoen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming daaraan stelt. Deze overeenkomsten zijn bedoeld om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Tegen dit delen van persoonsgegevens kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan contact@ervarenambtenaren.nl . Zie ook deel 14 en 15 voor meer informatie.

Bij een coachtraject informeer ik de werkgever/opdrachtgever niet over de inhoud van de coachgesprekken of over vertrouwelijke informatie zonder toestemming van de coachklant. Elke schriftelijke rapportage over een coachklant naar een opdrachtgever leg ik vóór verzending voor aan de coachklant. Pas als deze akkoord is, verstuur ik de informatie.


11.  Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik gegevens verzamel. Dat betekent:

 • schreef u zich in voor de persoonlijke mails of een van de andere gratis producten? Dan bewaar ik uw persoonsgegevens totdat u zich uitschrijft;
 • bent u een klant of een klant geweest? Dan bewaar ik uw (financieel-)administratieve gegevens 7 jaar, omdat ik wettelijk verplicht ben mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, 7 jaar te bewaren;
 • gegevens van potentiële klanten bewaar ik 2 jaar na het eerste contact.


12. Hoe beveilig ik uw persoonsgegevens?
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’).
Ik beveilig de uitwisseling van gegevens via de website door een beveiligde SSL-verbinding. Die verbinding kunt u herkennen aan het groene slotje dat verschijnt in uw browser.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, laat het me per e-mail weten.


13. Hoe is de verwerking van persoonsgegevens geregeld bij de links naar andere websites?
De website heeft links naar andere websites die misschien andere voorwaarden hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. Ik ben niet aansprakelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.
 

14. Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht schriftelijk om inzage in uw persoonsgegevens te verzoeken. Als u denkt dat de gegevens onjuist zijn of onjuist zijn verwerkt, kunt u me verzoeken de gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.
Ook kunt u me verzoeken de gegevensverwerking te beperken of uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke.
Deze verzoeken kunt u me schriftelijk of per e-mail sturen. Mijn contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring vermeld.

De gegevens waarmee u staat ingeschreven voor het Inspiratiebulletin kunt u zelf inzien, aanpassen of verwijderen via de link onderaan het bulletin. Afmelden is mogelijk onderaan elk bulletin.

Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering, beperking of overdracht van uw persoonsgegevens zal ik in overeenstemming met de wet, behalve als er uitzonderingen zijn, binnen 4 weken behandelen.


15. Hoe kunt u een klacht indienen?
Als u een klacht hebt of een andere vraag over de verwerking van w persoonsgegevens, kunt u me een e-mailbericht sturen. Het is handig als u dan zoveel mogelijk informatie over uw klacht of vraag meestuurt. Ik neem uw klacht of vraag in behandeling en reageer binnen vier weken.
Ervaren Ambtenaren is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen en onderschrijft de gedragscodes voor trainers en coaches, zoals vermeld op deze websitepagina.
Ik doe er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en als u dat wilt een klacht indienen.
 

16. Wijziging van de privacyverklaring
Deze verklaring is afgestemd op de Algemene verordening gegevensbescherming. Ik behoud me het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen en plaats dan de nieuwe versie op de website.
Als uw e-mailadres bij mij geregistreerd staat, breng ik u op de hoogte van wijzigingen. Bent u niet geregistreerd als gebruiker, dan raad ik u aan om deze verklaring regelmatig te lezen, zodat u u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.


17. Hebt u tips, vragen of andere feedback?
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, hoor ik die graag. U kunt me bereiken op de volgende manieren:

 • per e-mail: contact@ervarenambtenaren.nl;
 • per post: Ervaren Ambtenaren /Josien Sneek, J.S. Bachlaan 119, 2264 WC Leidschendam;
 • telefonisch: 070 317 56 58 # 06 126 50 357.

Andere bedrijfsgegevens:

 • website: www.ervarenambtenaren.nl;
 • inschrijfnummer Kamer van Koophandel Den Haag 56417594.


Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 februari 2022.

Dank voor het lezen!


Vriendelijke groet van Josien Sneek